Krijg tot 40% korting op onze producten * Beschikbaar voor beperkte tijd.

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO KEUTELS – B2B


Artikel – Algemeen

Onder ‘Studio Keutels’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Nederland, en statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland. Het hoofdkantoor van Studio Keutels is gevestigd op het adres: Kleine Lindtstraat 13 te Rotterdam, emailadres info@studiokeutels.com. Studio Keutels is ingeschreven in het Handelsregister, KvK-nummer 76799506, BTW-nummer NL003139214B46.

 

Artikel 2 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en facturen van Studio Keutels , alsmede op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Studio Keutels als leverancier van producten optreedt.

 

Artikel 3 – Totstandkoming koopovereenkomst

De koopovereenkomst tussen Studio Keutels en de reseller komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat het product (nog) voorradig is respectievelijk het product door de toeleverancier, waarvan Studio Keutels afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd. Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van het product onmogelijk is omdat het betreffende product niet (meer) beschikbaar is, dan zal Studio Keutels de reseller hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De reseller heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Studio Keutels betaalde, welke teruggave zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de kennisgeving van Studio Keutels zal plaatsvinden. De reseller heeft geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 4 – Onjuistheden

Studio Keutels is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de reseller geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van het product, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en 1) het voor de reseller duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of 2) wanneer de reseller onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Studio Keutels  die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

 

Artikel 5 – Prijzen

Alle prijzen zijn ‘af magazijn’, dat wil zeggen, uit ons magazijn, exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief verzend- en/of behandelkosten.

 

Artikel 6 – Afzetgebied

Op dit moment worden producten geleverd aan resellers in Nederland en België.

 

Artikel 7 – Verzending zaken

Alle prijzen van de producten in de Resellers Catalogus zijn exclusief verzend- en behandelkosten. Deze (eventuele) kosten zijn te allen tijde op te vragen bij de verreseller en worden vermeld op zowel de (indien van toepassing) offerte als op de factuur.

 

Artikel 8 – Levering en levertijd

8.1 Studio Keutels zal zich inspannen om de bestelde producten binnen uiterlijk vijf werkdagen na de orderbevestiging of de eventueel noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de reseller wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld bij een bestelling een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt.

8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de reseller het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

8.3 Aflevering geschiedt ‘af magazijn.’ Studio Keutels zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Studio Keutels.

8.4 Studio Keutels is gerechtigd de levering vanwege logistieke of administratieve redenen in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden in dat geval door Studio Keutels gedragen.

8.5 In overleg kunnen producten in ons magazijn worden afgehaald.
8.6 Bij bestellingen vanaf €200,00 exclusief omzetbelasting worden de verzendkosten door Studio Keutels gedragen.

 

Artikel 9 – Betaling en eigendomsrechten

9.1 De bestelde producten worden door Studio Keutels op rekening geleverd. Hierbij wordt een strikte betalingstermijn van 7 dagen gehanteerd. Bij overschrijding van deze termijn kan door Studio Keutels de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties in rekening worden gebracht.

9.2 Studio Keutels kan zonder opgaaf van redenen contante betaling, betaling vooraf of aanbetaling verlangen.

9.3 Geleverde goederen blijven eigendom van Studio Keutels totdat aan de volledige betalingsverplichting is voldaan.

 

Artikel 10 – Annulering koopovereenkomst

10.1 Gedurende vier werkdagen na ontvangst van het betreffende product op het afleveradres, is de reseller gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de reseller binnen vier werkdagen na ontvangst van het product op het afleveradres de zaak aan te melden bij info@studiokeutels.com.

10.2 De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van het product komen voor rekening van de reseller. Ingeval van ontbinding heeft de reseller recht op teruggave van het door hem aan Studio Keutels betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.

10.3 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de reseller.

10.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, is Studio Keutels gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de reseller recht op teruggave van het door hem aan Studio Keutels betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Reseller heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

10.5 Retourzendingen die niet zijn aangemeld bij info@studiokeutels.com kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1 Studio Keutels beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Keutels, nadat de reseller de gebreken heeft geconstateerd.
11.2 Bij Studio Keutels ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio Keutels binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de reseller een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.3 Bij klachten dient een reseller zich allereerst te wenden tot Studio Keutels. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de reseller zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de reseller de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Studio Keutels als reseller stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de reseller betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

11.4 Een klacht schort de verplichtingen van Studio Keutels niet op, tenzij Studio Keutels schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Studio Keutels, zal Studio Keutels naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Studio Keutels en de reseller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de reseller woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Keutels en de reseller is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

 

Artikel 14 – Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

Artikel 15 – Persoonsgegevens

15.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Studio Keutels nageleefd. De reseller heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de reseller door via e-mail contact op te nemen met Studio Keutels op het e-mail adres: info@studiokeutels.com.

15.2 Studio Keutels zal de door de reseller verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van bestellingen van de reseller en de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen nimmer gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de reseller in het geding komt.

 

Artikel 16 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de door reseller aangeboden producten komen toe aan Studio Keutels.

 

Artikel 17 – Productpresentatie

17.1 Reseller dient zich bij het aanbieden van bij Studio Keutels ingekochte artikelen te houden aan de producttitel, welke door Studio Keutels is bepaald en terug te vinden is in de Resellers Catalogus. Tevens dient de productomschrijving overeen te komen met de specificaties van het product welke terug te vinden zijn in deze Resellers Catalogus en voldoende te zijn voorzien van correcte spelling en interpunctie.
17.2 Reseller heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van door Studio Keutels verstrekte productfoto’s. Reseller behoudt zich het recht voor om zelf productfoto’s te maken, op voorwaarde dat deze productfoto’s van dergelijke kwaliteit en representatieve waarde zijn, dat het imago van Studio Keutels niet in diskrediet wordt gebracht.
17.3 Studio Keutels behoudt zich het recht voor om bij onenigheid met betrekking tot de fotokwaliteit en/of foutief gebruik van producttitel of -omschrijving  de samenwerking met reseller te ontbinden.

 

Artikel 18 – Wederverkoop op (online) marketplaces

18.1 Het is reseller niet toegestaan om zonder overleg bij Studio Keutels ingekochte producten aan te bieden op online marketplaces als bijvoorbeeld Bol.com, Etsy.com of Amazon.com.
18.2 Het is reseller wel toegestaan om Studio Keutels producten aan te bieden tijdens deelname met de eigen winkel aan fysieke evenementen als  (jaar)markten, braderieën of festivals.